Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Membrana zynjyry

 • Esasy dizaýn membranasynyň wyklýuçateli hökmünde PCB zynjyrlary

  Esasy dizaýn membranasynyň wyklýuçateli hökmünde PCB zynjyrlary

  PCB (Çap edilen aýlaw tagtasy) membrananyň wyklýuçateli, dürli zynjyr böleklerini birikdirmek we işletmek üçin inçe, çeýe membranany ulanýan elektron interfeýsiň bir görnüşidir.Bu wyklýuçateller köp sanly materialdan, şol sanda çap edilen zynjyrlardan, izolýasiýa gatlaklaryndan we ýelimleýji gatlaklardan ybarat bolup, bularyň hemmesi ykjam wyklýuçatel gurnamasy üçin düzülendir.PCB membranasynyň wyklýuçateliniň esasy düzüm böleklerine PCB tagtasy, grafiki örtük we geçiriji membrana gatlagy girýär.PCB tagtasy, wyklýuçateliň dürli funksiýalaryny görkezýän wizual interfeýs bilen grafiki örtük bilen wyklýuçatel üçin esas bolup hyzmat edýär.Geçiriji membrananyň gatlagy PCB tagtasynyň üstünde ulanylýar we dürli zynjyrlary işjeňleşdirýän we degişli enjamlara signal iberýän fiziki päsgelçilik bilen esasy kommutator mehanizmi hökmünde çykyş edýär.PCB membrananyň wyklýuçateliniň gurluşygy, adatça gaty çydamly we uzak dowam edýär, bu sarp ediş elektronik enjamlaryndan başlap, lukmançylyk enjamlaryna we senagat tehnikalaryna çenli dürli programmalarda ulanmak üçin amatly bolýar.Şeýle hem, ýörite düzülişleri we dizaýnlary döretmek ukyby bilen ýokary derejede düzülip bilner we LED-ler, taktiki seslenme we ş.m. ýaly goşmaça aýratynlyklar bilen hasam düzülip bilner.

 • PCB FPC membrananyň zynjyryny birleşdirýär

  PCB FPC membrananyň zynjyryny birleşdirýär

  PCB esasly çeýe çap edilen aýlaw (FPC) tehnologiýasy, ösen zynjyr dizaýn usulyýetidir, çeýe zynjyr plastmassa ýa-da polimid film ýaly inçe we çeýe substratda çap edilýär.Adaty çeýe PCB-lerden has çeýeligi we çydamlylygy, has köp çap edilen zynjyryň dykyzlygy we arzanladyş ýaly birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.PCB esasly FPC tehnologiýasy, gibrid zynjyry döretmek üçin membrananyň dizaýny ýaly beýleki zynjyr dizaýn usulyýetleri bilen birleşdirilip bilner.Membrananyň zynjyry poliester ýa-da polikarbonat ýaly inçe we çeýe materiallardan peýdalanylýan zynjyryň bir görnüşidir.Pes profil we ýokary çydamlylygy talap edýän programmalar üçin meşhur dizaýn çözgüdi.PCB esasly FPC tehnologiýasyny membrananyň zynjyr dizaýny bilen birleşdirmek dizaýnerlere işleýşini ýitirmän dürli şekillere we görnüşlere uýgunlaşyp bilýän çylşyrymly zynjyrlary döretmäge kömek edýär.Bu amal, iki çeýe gatlagy ýelimleýji materialdan peýdalanyp, zynjyryň çeýe we çydamly bolmagyna mümkinçilik berýär.PCB esasly FPC tehnologiýasynyň membrananyň dizaýny bilen utgaşmagy köplenç lukmançylyk enjamlary, sarp ediş elektronikasy, senagat enjamlary we awtoulag bölekleri ýaly dürli programmalarda ulanylýar.Bu gibrid zynjyr dizaýn usulyýetiniň peýdalary gowulaşan öndürijiligi, ululygyny we agramyny peseltmegi, çeýeligi we çydamlylygy ýokarlandyrmagy öz içine alýar.

 • DÖB gorag membranasynyň zynjyry

  DÖB gorag membranasynyň zynjyry

  ESD (Elektrostatik zyňyndy) gorag membranalary, ESD basyş membranalary diýlip hem atlandyrylýar, elektron enjamlaryny elektrostatiki akymdan goramak üçin niýetlenendir, bu duýgur elektron böleklerine düzedip bolmajak zeper ýetirip biler.Bu membranalar, adatça toprak, geçiriji pol we gorag eşikleri ýaly beýleki DÖB gorag çäreleri bilen bilelikde ulanylýar.DÖB gorag membranalary statiki zarýadlary siňdirmek we ýaýratmak, membranadan geçmeginiň we elektron böleklerine ýetmeginiň öňüni alýar.

 • Köp gatly zynjyr membranasynyň wyklýuçateli

  Köp gatly zynjyr membranasynyň wyklýuçateli

  Köp gatly zynjyr membranasynyň wyklýuçateli, hersi belli bir maksat bilen birnäçe gatlakdan ybarat membrana wyklýuçatelidir.Adatça wyklýuçatel üçin esas bolup hyzmat edýän poliester ýa-da polimid substrat gatlagyny öz içine alýar.Substratyň üstünde ýokarky çap edilen zynjyr gatlagy, ýelimleýji gatlak, aşaky FPC zynjyr gatlagy, ýelimleýji gatlak we grafiki örtük gatlagy bar.Çap edilen zynjyr gatlagy, wyklýuçateliň işjeňleşendigini anyklamak üçin ulanylýan geçiriji ýollary öz içine alýar.Heselimleýji gatlak gatlaklary birleşdirmek üçin ulanylýar, grafiki örtük bolsa wyklýuçateliň belliklerini we nyşanlaryny görkezýän ýokarky gatlakdyr.Köp gatly zynjyr membranasynyň wyklýuçatelleri çydamly we ygtybarly bolup, lukmançylyk enjamlary, sarp ediş elektronikasy, enjamlar we senagat enjamlary ýaly köp sanly programmada ulanmak üçin amatly bolýar.Pes profil, düzülip bilinýän dizaýn we ulanylyş aňsatlygy ýaly peýdalary hödürleýär, olary elektron enjamlary üçin meşhur saýlaýar.

 • Kümüş çap poliester çeýe zynjyry

  Kümüş çap poliester çeýe zynjyry

  Kümüş çap etmek, çeýe zynjyrlarda geçiriji yzlary döretmegiň meşhur usulydyr.Poliester çydamlylygy we arzanlygy sebäpli çeýe zynjyrlar üçin köplenç ulanylýan substrat materialdyr.Kümüş çap ediji poliester çeýe zynjyryny döretmek üçin, poliester substratyna ekran çap etmek ýa-da inkjet çap etmek ýaly kümüş esasly geçiriji syýa ulanylýar.Geçiriji syýa hemişelik, geçiriji yz döretmek üçin bejerilýär ýa-da guradylýar.Kümüş çap etmek prosesi ýönekeý ýa-da çylşyrymly zynjyrlary, şol sanda bir gatlakly ýa-da köp gatlakly zynjyrlary döretmek üçin ulanylyp bilner.Zynjyrlar has ösen zynjyr döretmek üçin rezistorlar we kondensatorlar ýaly beýleki komponentleri hem öz içine alyp biler.Kümüş çap poliester çeýe zynjyrlary arzan bahadan, çeýeligi we çydamlylygy öz içine alýan birnäçe peýdany hödürleýär.Adatça lukmançylyk enjamlary, howa giňişligi, awtoulag we sarp ediş elektronikasy ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.

 • Kümüş hlorid çap ediji membrananyň zynjyry

  Kümüş hlorid çap ediji membrananyň zynjyry

  Kümüş hlorid çap ediji membrananyň zynjyry, kümüş hloridden ýasalan gözenekli membranada çap edilýän elektron zynjyryň bir görnüşidir.Bu zynjyrlar, biologiki suwuklyklar bilen göni aragatnaşyk saklamagy talap edýän biosensorlar ýaly bioelektron enjamlarynda ulanylýar.Membrananyň gözenekli tebigaty, suwuklygyň membrana arkaly aňsat ýaýramagyna mümkinçilik berýär, bu bolsa öz gezeginde has çalt we has anyk kesgitlemäge we duýmaga mümkinçilik berýär.