Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Önümler

 • Esasy dizaýn membranasynyň wyklýuçateli hökmünde PCB zynjyrlary

  Esasy dizaýn membranasynyň wyklýuçateli hökmünde PCB zynjyrlary

  PCB (Çap edilen aýlaw tagtasy) membrananyň wyklýuçateli, dürli zynjyr böleklerini birikdirmek we işletmek üçin inçe, çeýe membranany ulanýan elektron interfeýsiň bir görnüşidir.Bu wyklýuçateller köp sanly materialdan, şol sanda çap edilen zynjyrlardan, izolýasiýa gatlaklaryndan we ýelimleýji gatlaklardan ybarat bolup, bularyň hemmesi ykjam wyklýuçatel gurnamasy üçin düzülendir.PCB membranasynyň wyklýuçateliniň esasy düzüm böleklerine PCB tagtasy, grafiki örtük we geçiriji membrana gatlagy girýär.PCB tagtasy, wyklýuçateliň dürli funksiýalaryny görkezýän wizual interfeýs bilen grafiki örtük bilen wyklýuçatel üçin esas bolup hyzmat edýär.Geçiriji membrananyň gatlagy PCB tagtasynyň üstünde ulanylýar we dürli zynjyrlary işjeňleşdirýän we degişli enjamlara signal iberýän fiziki päsgelçilik bilen esasy kommutator mehanizmi hökmünde çykyş edýär.PCB membrananyň wyklýuçateliniň gurluşygy, adatça gaty çydamly we uzak dowam edýär, bu sarp ediş elektronik enjamlaryndan başlap, lukmançylyk enjamlaryna we senagat tehnikalaryna çenli dürli programmalarda ulanmak üçin amatly bolýar.Şeýle hem, ýörite düzülişleri we dizaýnlary döretmek ukyby bilen ýokary derejede düzülip bilner we LED-ler, taktiki seslenme we ş.m. ýaly goşmaça aýratynlyklar bilen hasam düzülip bilner.

 • PU gümmez prosesi membranasynyň wyklýuçateli açarlary

  PU gümmez prosesi membranasynyň wyklýuçateli açarlary

  PU gümmez membranasynyň kommutatory - stiliň we funksiýanyň ajaýyp utgaşmasy.Bu ýokary derejeli wyklýuçatel, taktil duýgyny we aňsat arassalanmagy üpjün etmek üçin döredildi.Gümmez çydamly we özüne çekiji epoksi materialdan ýasalan, çydamly we özüne çekiji.Hapa we tozanyň ýapyşmagynyň öňüni alýan tekiz we ýalpyldawuk üst örtügi.PU gümmezi, hatda iň kyn şertlere-de garşy durmak üçin döredilip, islendik programma üçin iň oňat saýlama bolýar.Şonuň üçin ygtybarly we estetiki taýdan ýakymly wyklýuçatel gözleýän bolsaňyz, PU gümmez membranasynyň wyklýuçateli iň gowy saýlanlaryňyzyň biri bolar.

 • Adaty gurluşyk dizaýny, adaty membrananyň wyklýuçateli

  Adaty gurluşyk dizaýny, adaty membrananyň wyklýuçateli

  “Standard Membrane Switch” siziň zerurlyklaryňyz üçin iň oňat çözgütdir.Tejribeli Ylmy-barlag toparymyz, takyk talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin size ýörite hyzmat berip biler.Köp daşary ýurtly müşderä hyzmat etdik we önümçilik tejribämiz bar.Membrananyň wyklýuçatelleri ygtybarly we çydamly bolup, size iň ýokary kanagatlylygy üpjün edýär.Hünärmen hyzmatymyz we hile bolan ygrarlylygymyz bilen, dowamly dizaýn edilen önüm alýandygyňyza ynanyp bilersiňiz.

 • PCB FPC membrananyň zynjyryny birleşdirýär

  PCB FPC membrananyň zynjyryny birleşdirýär

  PCB esasly çeýe çap edilen aýlaw (FPC) tehnologiýasy, ösen zynjyr dizaýn usulyýetidir, çeýe zynjyr plastmassa ýa-da polimid film ýaly inçe we çeýe substratda çap edilýär.Adaty çeýe PCB-lerden has çeýeligi we çydamlylygy, has köp çap edilen zynjyryň dykyzlygy we arzanladyş ýaly birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.PCB esasly FPC tehnologiýasy, gibrid zynjyry döretmek üçin membrananyň dizaýny ýaly beýleki zynjyr dizaýn usulyýetleri bilen birleşdirilip bilner.Membrananyň zynjyry poliester ýa-da polikarbonat ýaly inçe we çeýe materiallardan peýdalanylýan zynjyryň bir görnüşidir.Pes profil we ýokary çydamlylygy talap edýän programmalar üçin meşhur dizaýn çözgüdi.PCB esasly FPC tehnologiýasyny membrananyň zynjyr dizaýny bilen birleşdirmek dizaýnerlere işleýşini ýitirmän dürli şekillere we görnüşlere uýgunlaşyp bilýän çylşyrymly zynjyrlary döretmäge kömek edýär.Bu amal, iki çeýe gatlagy ýelimleýji materialdan peýdalanyp, zynjyryň çeýe we çydamly bolmagyna mümkinçilik berýär.PCB esasly FPC tehnologiýasynyň membrananyň dizaýny bilen utgaşmagy köplenç lukmançylyk enjamlary, sarp ediş elektronikasy, senagat enjamlary we awtoulag bölekleri ýaly dürli programmalarda ulanylýar.Bu gibrid zynjyr dizaýn usulyýetiniň peýdalary gowulaşan öndürijiligi, ululygyny we agramyny peseltmegi, çeýeligi we çydamlylygy ýokarlandyrmagy öz içine alýar.

 • DÖB gorag membranasynyň zynjyry

  DÖB gorag membranasynyň zynjyry

  ESD (Elektrostatik zyňyndy) gorag membranalary, ESD basyş membranalary diýlip hem atlandyrylýar, elektron enjamlaryny elektrostatiki akymdan goramak üçin niýetlenendir, bu duýgur elektron böleklerine düzedip bolmajak zeper ýetirip biler.Bu membranalar, adatça toprak, geçiriji pol we gorag eşikleri ýaly beýleki DÖB gorag çäreleri bilen bilelikde ulanylýar.DÖB gorag membranalary statiki zarýadlary siňdirmek we ýaýratmak, membranadan geçmeginiň we elektron böleklerine ýetmeginiň öňüni alýar.

 • Köp gatly zynjyr membranasynyň wyklýuçateli

  Köp gatly zynjyr membranasynyň wyklýuçateli

  Köp gatly zynjyr membranasynyň wyklýuçateli, hersi belli bir maksat bilen birnäçe gatlakdan ybarat membrana wyklýuçatelidir.Adatça wyklýuçatel üçin esas bolup hyzmat edýän poliester ýa-da polimid substrat gatlagyny öz içine alýar.Substratyň üstünde ýokarky çap edilen zynjyr gatlagy, ýelimleýji gatlak, aşaky FPC zynjyr gatlagy, ýelimleýji gatlak we grafiki örtük gatlagy bar.Çap edilen zynjyr gatlagy, wyklýuçateliň işjeňleşendigini anyklamak üçin ulanylýan geçiriji ýollary öz içine alýar.Heselimleýji gatlak gatlaklary birleşdirmek üçin ulanylýar, grafiki örtük bolsa wyklýuçateliň belliklerini we nyşanlaryny görkezýän ýokarky gatlakdyr.Köp gatly zynjyr membranasynyň wyklýuçatelleri çydamly we ygtybarly bolup, lukmançylyk enjamlary, sarp ediş elektronikasy, enjamlar we senagat enjamlary ýaly köp sanly programmada ulanmak üçin amatly bolýar.Pes profil, düzülip bilinýän dizaýn we ulanylyş aňsatlygy ýaly peýdalary hödürleýär, olary elektron enjamlary üçin meşhur saýlaýar.

 • Membrananyň wyklýuçatelini açýar

  Membrananyň wyklýuçatelini açýar

  Membrananyň wyklýuçateli, esasan, ýörite bezeg örtügi we kümüş çap edilen poliester zynjyrlary bilen gurulýar, üstü mat görnüşli we dyrmaşma garşy görnüşi, UV garşylyk görnüşi we gaty örtük görnüşi bolup biler.Membranany wyklýuçatel çap etmegiň reňkleri örtügiň aşagyndadyr we 5 ýyldan gowrak üýtgemezden saklap biler, kümüş çap zynjyrlary membrananyň wyklýuçateliniň içindedir, ol hem 5 ýyldan gowrak saklap biler.Düwmeleriň gowy duýgur duýgusyny almak üçin, düwmeleriň üstündäki örtük gatlagynda ýerleşdirilen düwmeleriň dizaýny biziň mümkinçiligimizden biridir, nagyş düwmeleri hem gowy görüşe kömek edýär.

 • Çotga metal membrananyň wyklýuçateli

  Çotga metal membrananyň wyklýuçateli

  Çotga metal membrananyň wyklýuçateli, reňkleri çotga metal görnüşi hökmünde çap edýän membrananyň örtüklerini ulanýan wyklýuçateliň bir görnüşidir.Bu nagyş, adatça elektrik zynjyrlaryndan, giriş düwmelerinden we programma üçin zerur bolan beýleki funksional elementlerden durýar.Soňra çotga metaldan ýasalan bejergi substrata ulanylýar we dokumasyz, mat görnüşini berýär.Bu gutarmak, wagtyň geçmegi bilen wyklýuçateliň daşky görnüşini gowulandyryp, barmak yzlaryna we beýleki belliklere garşy durmaga kömek edýär.

 • Sanly çap ediş membranasynyň wyklýuçateli

  Sanly çap ediş membranasynyň wyklýuçateli

  Sanly çap ediş membranasy wyklýuçatel, wyklýuçateliň ýüzüne grafika, tekst we beýleki dizaýn elementlerini goşmak üçin sanly çap etmek prosesini ulanýan wyklýuçateliň bir görnüşidir.Çap etmek prosesi, dizaýny ýöriteleşdirilen filme ýa-da ýüzüne ýapyşmak üçin niýetlenen ýörite berkitmeler arkaly dizaýny çap etmek üçin kompýuter bilen dolandyrylýan maşyny ulanmagy öz içine alýar.Bu çap etmek prosesi gaty takyk we çylşyrymly we jikme-jik dizaýnlary öndürip biler.Dizaýn çap edilenden soň, aşgazanyň, dyrnagyň ýa-da wagtyň geçmegi bilen ýitmeginiň öňüni almak üçin adatça gorag örtügi ýa-da örtük bilen örtülýär.Sanly çap ediş membranasynyň wyklýuçatelleri, beýleki adaty çap usullary bilen deňeşdirilende has çeýeligi we özboluşlylygy bilen has ýokary çözgüt dizaýnlaryny öndürmek ukyby üçin has ileri tutulýar.Mundan başga-da, olar ýokary ygtybarly we çydamly bolup, olary lukmançylyk, howa we senagat amaly ýaly dürli pudaklarda ulanmak üçin amatly edýär.

 • PCB zynjyrlary we gurnama boltlary membrananyň wyklýuçateli

  PCB zynjyrlary we gurnama boltlary membrananyň wyklýuçateli

  PCB zynjyrlary we gurnama boltlary membrananyň wyklýuçateli, taktil duýgy düwmeleriniň, SMT yşyklandyryjylar, birleşdirijiler, rezistor we datçigiň ajaýyp kombinasiýasy.Bu membranaly wyklýuçatel, senagatdan başlap, sarp ediş elektronikasyna çenli köp sanly programma üçin niýetlenendir.PCB zynjyry ýokary öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün edýän ýörite dizaýn bilen gurlupdyr.Bu membranany wyklýuçatel gurmak we goldamak aňsat bolar ýaly döredildi.Gurnama boltlary ýygnamagy we sökmegi ýönekeýleşdirýär we PCB zynjyrlary çydamly we ygtybarly bolar ýaly döredildi.Mundan başga-da, taktil duýgy düwmeleri rahat we täsirli tejribe berýär, SMT yşyklandyryjylar bolsa ýagty we janly ekrany üpjün edýär.Ahyrynda, pin sözbaşylarynyň hemmesi ygtybarly birikmegi üpjün etmek üçin döredildi.

 • Kümüş çap poliester çeýe zynjyry

  Kümüş çap poliester çeýe zynjyry

  Kümüş çap etmek, çeýe zynjyrlarda geçiriji yzlary döretmegiň meşhur usulydyr.Poliester çydamlylygy we arzanlygy sebäpli çeýe zynjyrlar üçin köplenç ulanylýan substrat materialdyr.Kümüş çap ediji poliester çeýe zynjyryny döretmek üçin, poliester substratyna ekran çap etmek ýa-da inkjet çap etmek ýaly kümüş esasly geçiriji syýa ulanylýar.Geçiriji syýa hemişelik, geçiriji yz döretmek üçin bejerilýär ýa-da guradylýar.Kümüş çap etmek prosesi ýönekeý ýa-da çylşyrymly zynjyrlary, şol sanda bir gatlakly ýa-da köp gatlakly zynjyrlary döretmek üçin ulanylyp bilner.Zynjyrlar has ösen zynjyr döretmek üçin rezistorlar we kondensatorlar ýaly beýleki komponentleri hem öz içine alyp biler.Kümüş çap poliester çeýe zynjyrlary arzan bahadan, çeýeligi we çydamlylygy öz içine alýan birnäçe peýdany hödürleýär.Adatça lukmançylyk enjamlary, howa giňişligi, awtoulag we sarp ediş elektronikasy ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.

 • Gizlenen ýagtylyk geçiriji membrana paneli

  Gizlenen ýagtylyk geçiriji membrana paneli

  Lightagtylyk görkeziji paneli diýlip hem atlandyrylýan gizlin ýagtylyk geçiriji membrana paneli, ýagtylygy deň we täsirli paýlamak üçin ulanylýan enjamdyr.Adatça elektron displeýlerde, yşyklandyryş enjamlarynda we mahabat displeýlerinde ulanylýar.Panel poliester ýaly inçe ýa-da düşnükli materialdan ybarat

  ýa-da nokatlaryň, çyzyklaryň ýa-da beýleki şekilleriň nagyşlary bilen çyzylan polikarbonat.Çap ediş nagşy, yşyklandyryjy ýaly çeşmeden ýagtylygy gönükdirip, paneldäki displeýleri görkezýär we ýer ýüzüne deň paýlaýar.çap etmegiň nusgasyny gizleýär we islenýän grafiki displeýi üpjün edýär, yşyklandyryş bolmasa, penjireler gizlenip we görünmeýär.Ekrany täzelemek üçin grafiki gatlagy aňsatlyk bilen üýtgedip bolýar.Lightagtylyk gollanma panelleri ýokary ýagtylyk, energiýa tygşytlylygy we pes ýylylyk öndürmek ýaly adaty yşyklandyryş ulgamlaryndan birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Şeýle hem olar ýeňil we dürli programmalara laýyk bolmak üçin dürli ululykda we şekilde ýasalyp bilner.

12Indiki>>> Sahypa 1/2