Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

KOMPANI PRA PROFILI

KOMPANI PRA PROFILI

    Biz hakda

Kompaniýamyzda müşderilerimize iň oňat önümleri we hyzmatlary bermäge çalyşýarys.Müşderilerimize iň ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.Önümlerimizi gowulandyrmaga we önümçilik prosesimizi we tehnologiýamyzy ösdürmäge bagyşlanýarys.Membrananyň wyklýuçatelleri, grafiki örtükler, çeýe zynjyrlar, at ýazgylary, silikon kauçuk klawiaturalar we duýgur ekranlar ýaly köp sanly önüm hödürleýäris.

Hiliň we netijeliligiň ähmiýetine düşünýäris we iň oňat önümleri we hyzmatlary bermäge çalyşýarys.Tejribeli inersenerler we dizaýnerler toparymyz, takyk talaplaryňyza laýyk gelýän innowasion çözgütleri döretmäge bagyşlanýar.Önümlerimiziň iň ýokary hilli we ygtybarlydygyny üpjün etmek üçin ösen tehnologiýalary we amallary ulanýarys.

Önümlerimiziň we hyzmatlarymyzyň garaşýan zatlaryňyzdan ýokary boljakdygyna ynanýarys.Biz siziň bilen işleşmäge we mümkin bolan iň oňat çözgütleri hödürlemäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Bizi saýlanyňyz üçin sag boluň.

 

HABARLAR

Düwmeleriň düwmesini membrananyň wyklýuçateli

Düwmeleriň düwmesini membrananyň wyklýuçateli

Programma Recentlyakynda bazarda giňden ünsi çeken nagyş düwmeleri bolan membranaly kommutator önümi çykaryldy.Adaty mehaniki düwmeler bilen deňeşdirilende, bu nagyş düwmeleri membr ...

Membrananyň wyklýuçatelinde çap etmek tehnologiýasy
Membrananyň wyklýuçateli aňsat we ygtybarly işlemäge mümkinçilik berýän düwmeler, yşyklandyryjylar, datçikler we beýleki SMT komponentleri bilen bezelendir.Membrananyň wyklýuçateli ýokarky we aşaky zynjyrlar bilen gurlupdyr ...
Yşyklandyryş membranasynyň wyklýuçateli
Membrananyň wyklýuçatelleri elementleri we gural panellerini görkezýän esasy funksiýalary birleşdirýän operasiýa ulgamydyr.Panelden, ýokarky zynjyrdan, izolýasiýa gatlagyndan we aşaky zynjyrdan durýar.Bu l ...