Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Düwmeleriň düwmesini membrananyň wyklýuçateli

Arza

Recentlyakynda, membrananyň wyklýuçateli p (1)

Recentlyakynda, bazarda giňden ünsi çeken nagyş açarlary bolan membranaly wyklýuçatel önümi çykaryldy.Adaty mehaniki açarlar bilen deňeşdirilende, bu nagyşly membrananyň wyklýuçatel dizaýny has adamlaşdyrylan iş tejribesine we has durnukly öndürijiligine eýe.Adaty mehaniki açarlar metaldan ýa-da granulalardan ýasalan plastmassa materiallaryndan ýasalýar, birikmäni ýa-da birikmäni kesmek üçin basmaly, adaty mehaniki açarlaryň dizaýny we galyndy bahasy hem gaty ýokary.Membranany açýan plastmassa list, mehaniki wyklýuçatellerden has ösen materiallary we amallary kabul edýär, membrananyň örtügine basmak we gyzdyrmak arkaly gaýtadan işlenýär, diňe köpçülikleýin önümçilik üçin amatly bolman, eýsem elýeterli.Düwmeleriň membranasynyň wyklýuçateliniň ýüpek ekran reňki materialyň arka tarapynda, uzak wagtlap ulanmak we basmak ýüpek ekranyň reňklerine täsir etmez.

Täze nagyş açarlary membrananyň wyklýuçateliniň ömri has uzyn we çeýe materiallaryň ulanylmagy sebäpli has ýokary görüş we amatly taktil bar.Mundan başga-da, nagyş düwmeleriniň membranasynyň açary aňsat arassalamak we çydamlylyk aýratynlyklaryna eýedir, şonuň üçin uzak wagtlap we giňden ulanyljakdygyna göz ýetirip bilersiňiz.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin, “Foundation Industries” tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen nagyş açarlary, adaty nagyş prosesi we 1,2 mm galyňlykdaky nagyş açarlary, kör nokat nagyş nokatlary, araçäk nagyşlary we keşpler dizaýny ýaly ýörite nagyş prosesi bar.Matureetişen nagyş prosesi diňe bir açar düwmeleriniň çig mallara zeper ýetirmezligini üpjün etmek bilen çäklenmän, nagyş düwmeleriniň çap syýa zeper ýetirmezligini üpjün etmeli we nagyş düwmeleriniň gysga ömrüni üpjün etmeli.

Recentlyakynda, membrananyň wyklýuçateli p (2)

Häzirki wagtda açar membranany açýan “Foundation Industries” senagat, lukmançylyk, öý enjamlary we beýleki ugurlarda giňden ulanyldy.Göçme enjamlara we beýleki ýeňil önümlere bolan islegiň artmagy bilen, nagyşly membrananyň wyklýuçateli geljekki bazar meýilleriniň birine öwrüler we sarp edijileriň we kärhanalaryň ilkinji saýlamasyna öwrüler.


Iş wagty: Apr-06-2023