Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Membranany çalyşmak

 • PU gümmez prosesi membranasynyň wyklýuçateli açarlary

  PU gümmez prosesi membranasynyň wyklýuçateli açarlary

  PU gümmez membranasynyň kommutatory - stiliň we funksiýanyň ajaýyp utgaşmasy.Bu ýokary derejeli wyklýuçatel, taktil duýgyny we aňsat arassalanmagy üpjün etmek üçin döredildi.Gümmez çydamly we özüne çekiji epoksi materialdan ýasalan, çydamly we özüne çekiji.Hapa we tozanyň ýapyşmagynyň öňüni alýan tekiz we ýalpyldawuk üst örtügi.PU gümmezi, hatda iň kyn şertlere-de garşy durmak üçin döredilip, islendik programma üçin iň oňat saýlama bolýar.Şonuň üçin ygtybarly we estetiki taýdan ýakymly wyklýuçatel gözleýän bolsaňyz, PU gümmez membranasynyň wyklýuçateli iň gowy saýlanlaryňyzyň biri bolar.

 • Adaty gurluşyk dizaýny, adaty membrananyň wyklýuçateli

  Adaty gurluşyk dizaýny, adaty membrananyň wyklýuçateli

  “Standard Membrane Switch” siziň zerurlyklaryňyz üçin iň oňat çözgütdir.Tejribeli Ylmy-barlag toparymyz, takyk talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin size ýörite hyzmat berip biler.Köp daşary ýurtly müşderä hyzmat etdik we önümçilik tejribämiz bar.Membrananyň wyklýuçatelleri ygtybarly we çydamly bolup, size iň ýokary kanagatlylygy üpjün edýär.Hünärmen hyzmatymyz we hile bolan ygrarlylygymyz bilen, dowamly dizaýn edilen önüm alýandygyňyza ynanyp bilersiňiz.

 • Membrananyň wyklýuçatelini açýar

  Membrananyň wyklýuçatelini açýar

  Membrananyň wyklýuçateli, esasan, ýörite bezeg örtügi we kümüş çap edilen poliester zynjyrlary bilen gurulýar, üstü mat görnüşli we dyrmaşma garşy görnüşi, UV garşylyk görnüşi we gaty örtük görnüşi bolup biler.Membranany wyklýuçatel çap etmegiň reňkleri örtügiň aşagyndadyr we 5 ýyldan gowrak üýtgemezden saklap biler, kümüş çap zynjyrlary membrananyň wyklýuçateliniň içindedir, ol hem 5 ýyldan gowrak saklap biler.Düwmeleriň gowy duýgur duýgusyny almak üçin, düwmeleriň üstündäki örtük gatlagynda ýerleşdirilen düwmeleriň dizaýny biziň mümkinçiligimizden biridir, nagyş düwmeleri hem gowy görüşe kömek edýär.

 • Çotga metal membrananyň wyklýuçateli

  Çotga metal membrananyň wyklýuçateli

  Çotga metal membrananyň wyklýuçateli, reňkleri çotga metal görnüşi hökmünde çap edýän membrananyň örtüklerini ulanýan wyklýuçateliň bir görnüşidir.Bu nagyş, adatça elektrik zynjyrlaryndan, giriş düwmelerinden we programma üçin zerur bolan beýleki funksional elementlerden durýar.Soňra çotga metaldan ýasalan bejergi substrata ulanylýar we dokumasyz, mat görnüşini berýär.Bu gutarmak, wagtyň geçmegi bilen wyklýuçateliň daşky görnüşini gowulandyryp, barmak yzlaryna we beýleki belliklere garşy durmaga kömek edýär.

 • Sanly çap ediş membranasynyň wyklýuçateli

  Sanly çap ediş membranasynyň wyklýuçateli

  Sanly çap ediş membranasy wyklýuçatel, wyklýuçateliň ýüzüne grafika, tekst we beýleki dizaýn elementlerini goşmak üçin sanly çap etmek prosesini ulanýan wyklýuçateliň bir görnüşidir.Çap etmek prosesi, dizaýny ýöriteleşdirilen filme ýa-da ýüzüne ýapyşmak üçin niýetlenen ýörite berkitmeler arkaly dizaýny çap etmek üçin kompýuter bilen dolandyrylýan maşyny ulanmagy öz içine alýar.Bu çap etmek prosesi gaty takyk we çylşyrymly we jikme-jik dizaýnlary öndürip biler.Dizaýn çap edilenden soň, aşgazanyň, dyrnagyň ýa-da wagtyň geçmegi bilen ýitmeginiň öňüni almak üçin adatça gorag örtügi ýa-da örtük bilen örtülýär.Sanly çap ediş membranasynyň wyklýuçatelleri, beýleki adaty çap usullary bilen deňeşdirilende has çeýeligi we özboluşlylygy bilen has ýokary çözgüt dizaýnlaryny öndürmek ukyby üçin has ileri tutulýar.Mundan başga-da, olar ýokary ygtybarly we çydamly bolup, olary lukmançylyk, howa we senagat amaly ýaly dürli pudaklarda ulanmak üçin amatly edýär.

 • PCB zynjyrlary we gurnama boltlary membrananyň wyklýuçateli

  PCB zynjyrlary we gurnama boltlary membrananyň wyklýuçateli

  PCB zynjyrlary we gurnama boltlary membrananyň wyklýuçateli, taktil duýgy düwmeleriniň, SMT yşyklandyryjylar, birleşdirijiler, rezistor we datçigiň ajaýyp kombinasiýasy.Bu membranaly wyklýuçatel, senagatdan başlap, sarp ediş elektronikasyna çenli köp sanly programma üçin niýetlenendir.PCB zynjyry ýokary öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün edýän ýörite dizaýn bilen gurlupdyr.Bu membranany wyklýuçatel gurmak we goldamak aňsat bolar ýaly döredildi.Gurnama boltlary ýygnamagy we sökmegi ýönekeýleşdirýär we PCB zynjyrlary çydamly we ygtybarly bolar ýaly döredildi.Mundan başga-da, taktil duýgy düwmeleri rahat we täsirli tejribe berýär, SMT yşyklandyryjylar bolsa ýagty we janly ekrany üpjün edýär.Ahyrynda, pin sözbaşylarynyň hemmesi ygtybarly birikmegi üpjün etmek üçin döredildi.