Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Yşyklandyryş membranasynyň wyklýuçateli

Membrananyň wyklýuçatelleri elementleri we gural panellerini görkezýän esasy funksiýalary birleşdirýän operasiýa ulgamydyr.Panelden, ýokarky zynjyrdan, izolýasiýa gatlagyndan we aşaky zynjyrdan durýar.Lighteňil duýgur, adatça açyk wyklýuçatel.Membrana wyklýuçatelleri berk gurluşa, owadan görnüşe we gowy möhürlenmäge eýe.Çyglylyga garşy we uzak ömri bar.Elektron aragatnaşykda, elektron ölçeg gurallarynda, senagat gözegçiliginde, lukmançylyk enjamlarynda, awtoulag pudagynda, akylly oýunjaklarda, durmuş enjamlarynda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

Membrananyň wyklýuçatelleri häzirki döwürde iň meşhur ahyrky dolandyryş wyklýuçatellerinden biridir.

LGF tehnologiýasy membrananyň wyklýuçatellerini dizaýn etmek üçin ulanylyp bilner, bu membrananyň wyklýuçateliniň adamlaryň zerurlyklaryna duýgurlygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.LGF dizaýn membranasynyň kommutatory dizaýnerlere kontrolleýeri has aňsat we tygşytly dizaýn etmek üçin has gowy pikirler berýär.LGF membrananyň wyklýuçateli, düwmeleriň taktiki duýgusyny we şol bir wagtyň özünde örän inçe membrananyň wyklýuçateliniň üsti bilen yşyklandyrylmagyny amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.

wstred (1)

LGF tehnologiýasy diňe bir membrananyň wyklýuçatelindäki yşyklandyryjylar bilen dizaýn bolmak bilen çäklenmän, mümkin boldugyça az yşyk-diodly uly meýdanda birmeňzeş yşyklandyryş diffuziýasy meselesini çözmeli.Şeýle hem, yşyklandyryşyň zerur däl ýerlere ýaýramazlygyny we yşyklandyryşy talap edýän düwmeleri basanyňyzda gowy taktil duýgynyň bardygyny üpjün etmelidiris.

LGF plastinkasyny dizaýn etmegiň üç usuly bar:

Birinji ýol, iň aňsat, ýöne iň täsirli usul bolan aç-açan silikon kauçuk padler bilen LGF plastinkasyny dizaýn etmekdir.LGF plastinka ýaly aç-açan rezin padler bilen kiçi yşyklandyryş meýdany üçin has köp yşyklandyryjy ulanmalydyrys.Silikon kauçuk ýassyklar gaty galyň bolmaly, bu hem membrananyň wyklýuçateliniň gaty galyň bolmagyna sebäp bolar we yşyklandyryş gaty birmeňzeş bolmaz.Bu LGF membranasynyň wyklýuçatelini dizaýn etmegiň iň köne usuly we bu tehnologiýa ulanyşdan aýrylýar.

Ikinji ýol, aç-açan TPU bilen LGF plastinkasyny dizaýn etmekdir.TPU materialy gaty açyk bolup biler, bu uly yşyklandyryş meýdançasy üçin niýetlenen az yşyklandyryjylar bilen has gowy yşyklandyryş görkezmesine kömek edip biler.Şeýle-de bolsa, TPU uzak wagtlap ulanylandan soň birneme sary reňkde üýtgäp bilýän, yşyklandyryş meselelerine täsir edip biljek materialdyr.Şeýle hem bu tehnologiýany önümlerimizde ulanmagy bes edýäris.

Tüçünji usuly, LGF plastinkasyny aç-açan kompýuter plastinkasy bilen dizaýn etmek we yşyklandyryş gollanmasyna kömek edýän käbir nokatlar öndürýäris.Bu LGF membranasynyň wyklýuçateli bilen dizaýn etmek üçin giňden ulanylýan täze tehnologiýaIndi.Bu tehnologiýa bilen, uly meýdany yşyklandyrýan az mukdarda yşyklandyryjylar bilen dizaýn etmäge, şeýle hem gaty inçe membranany wyklýuçatel üçin birmeňzeş yşyklandyrmaga mümkinçilik berýär.Nokatlar prosesiniň tapawudy yşyklandyryş effektiniň tapawudyna sebäp bolup biler.Iň oňat usul, gurallar bilen nokatlary öndürmekdir, sebäbi gurallaryň bahasy sebäpli LGF plastinkasyny dizaýn etmegiň bu usuly gaty gymmat, ýöne ýagtylyk görkezmesi iň gowusydyr.Beýleki aňsat usul, nokatlary ýüpek ekranly çap etmek bilen öndürmekdir, sebäbi bu usul gaty gowy yşyklandyryş gollanmasyny hem alyp biler we bahasy has az we müşderileriň köpüsi LGF plastinka dizaýny bilen ylalaşýarlar.Iň soňky ýol, nokatlary lazer nagyşlary arkaly öndürmekdir, LGF plastinkasynyň bu prosesi gaty gowy yşyklandyryş gollanmasyny hem alyp biler, ýöne lazer nagyşly kompýuter plitalary bilen sary reňk meselesiniň hem bolmagy mümkin..

wstred (2)

Aslynda, yşyklandyryş wyklýuçatelini dizaýn etmek islesek, beýleki tehnologiýalary hem ulanyp bileris, mysal üçin: floresan reňkli çaphana dizaýny, yşyklandyryş dizaýny hökmünde EL-Panel we ýagtylyk gollanmasy dizaýny hökmünde optiki süýüm optikasy.Yşyklandyryjy membrananyň wyklýuçatellerini taslamak we öndürmek boýunça köp ýyllyk tejribämiz bar we size islän iň oňat ýoluňyzy berip biljekdigimize ynanýarys.


Iş wagty: Iýul-25-2023