Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Membrananyň wyklýuçatelinde çap etmek tehnologiýasy

Membrananyň wyklýuçateli aňsat we ygtybarly işlemäge mümkinçilik berýän düwmeler, yşyklandyryjylar, datçikler we beýleki SMT komponentleri bilen bezelendir.Membrananyň wyklýuçateli ygtybarly we çydamly baglanyşyk üpjün edip, takyklyk bilen gurlan ýokarky we aşaky zynjyrlar bilen gurlupdyr.Dolandyryş paneli zerurlyklary üçin iň oňat çözgüt.

Membrana wyklýuçateli düwmeler we yşyklandyryjylar bilen dizaýn edilip bilner.Ajaýyp görnüşi bar, suw geçirmeýän we arassalamak aňsat, islendik programma we dolandyryş paneli üçin ajaýyp edýär.

dytrgf (3)

Membrananyň wyklýuçateliniň esasy amallary çap etmek we ýygnamak prosesi.Ekranyň çap reňkleri ähli müşderileriň iň esasy we derrew talabydyr.

Çap etmek tehnologiýasy, ýyllar boýy ägirt uly ösüşleri gören hemişe ösýän ugur.Çap etmegiň tehnologiýasynyň üç esasy görnüşi bar: ýüpek ekranly çap etmek, sanly çap etmek we çap etmek tehnologiýasy.Çap etmek tehnologiýasynyň her görnüşiniň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar, bu bolsa käbir programmalar üçin amatly bolýar.

dytrgf (1)

Silüpek ekranly çap etmek tehnologiýasy, dizaýny substrata geçirmek üçin ýüpek ekranlary we wilkalary ulanmagy öz içine alýan adaty çap usulydyr.Çap etmegiň bu görnüşi bir gezekde bir reňkde ýerine ýetirilýär we her reňkiň serhedinde gaýtadan goýmak meselesi bar.Bu proses birneme ýönekeý we tygşytly bolup, köp programmalar üçin meşhur saýlama bolýar.

Sanly çap etmek tehnologiýasy, çap etmek üçin sanly faýllary ulanýan has täze çap görnüşidir.Çap etmegiň bu görnüşi köplenç ýokary hilli neşirler üçin ulanylýar, sebäbi adaty çap usullaryndan has ýokary çözgüt öndürýär.Sanly çap etmek, has köp özleşdirmäge mümkinçilik berýär, sebäbi ulanyjy reňkleri, şekilleri we teksti isleýşi ýaly sazlap bilýär.Şeýle çap etmegiň bahasy az mukdarda gaty gymmat.Sanly çap etmek ähli reňkleri bir wagtyň özünde ulanýandygy sebäpli, reňk goýmak meselesi ýok;çap reňkleri baý we janly bolup biler, ýöne PMS ýa-da RAL kody dolandyrmak kyn.

Çap edilip bilinýän tehnologiýa, sanly we adaty çap etmegiň utgaşmasydyr.Çap etmegiň bu görnüşi, çap edilip bilinýän önüm döretmek üçin sanly faýllary ulanýar.Çap etmegiň bu görnüşi, ýokary derejeli özleşdirmegi talap edýän programmalar üçin amatlydyr.Şeýle çap etmek gaty ýokary göwrümi talap etmeýär, ýöne sanly çap etmekden has tygşytly.Şeýle çap etmek gaty gysga wagtda amala aşyrylyp bilner we müşderileriň köpüsiniň isleglerini kanagatlandyryp biler.

Umuman aýdanyňda, soňky ýyllarda çaphana tehnologiýasy uzak ýol geçdi.Sanly çap etmek we çap etmek tehnologiýasyndaky ösüşler bilen indi öňkülerinden has uly özleşdirme bilen ýokary hilli neşirleri döretmek mümkin.

“Foundation Industries” 16 ýyl bäri membranany üýtgetmek işinde.Haýsy çap görnüşi talap edilse-de, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris

dytrgf (2)

Iş wagty: Iýul-25-2023